SKYDDAT BOENDELugnet är ett Skyddat boende som erbjuder varje individ som blivit utsatt för våld en trygg och säker vistelse i en så hemlik miljö som möjligt.
Vi som arbetar på Lugnet har bred utbildning, lång erfarenhet och fungerar som stöd när individens tillvaro splittras och när situationer av olika anledningar blir svåra att hantera. Personal finns tillgänglig dygnet runt.


Målgrupp

Skyddat boende för Kvinnor med eller utan medföljande barn (både flickor och pojkar upp till 18år) som har ett skyddsbehov utifrån våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck eller där det finns en hotbild, kvinnor med psykisk ohälsa samt kvinnor med tidigare och aktiv missbruksproblematik. Boendet tar självklart emot HBTQ+ - personer som har ett skyddsbehov utifrån våld i nära relation eller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Vi välkomnar alla som identifierar sig som kvinna.


Familjens husdjur är välkomna.


Lugnet har tillgänglig personal dygnet runt, året runt av anställd personal.


Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.

Vi vet att våldsutsatthet förekommer i alla åldrar oavsett socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation samt könsöverskridande identitet och sexuell läggning.

Skydd och säkerhet

Hos oss är skyddet för våra klienter mycket viktigt. Boendet är utrustat med nödvändiga säkerhetsanordningar, överfallslarm, skalskyddslarm och brandlarm. Vårt larm är direkt anslutet till larmcentral, polis och väktare. En av de stora delarna i skyddet är att boendets geografiska placering inte kommer till kännedom. Verksamhetens största säkerhetsaspekt är att vi av boende och personal kräver största diskretion gällande boendet, och ett samarbete kring detta samt att klienterna inte röjer sin position via sociala media eller andra kanaler. Vi arbetar kontinuerligt med IT-säkerhet som är en grundläggande faktor för att inte bli hittad av våldsutövaren. När en placering eller anställning påbörjas genomgås reglerna kring detta och måste sedan upprätthållas för att vi ska kunna erbjuda de boende ett fullgott skydd.

Stöd

Lugnets personal ger stöd till varje klient individuellt och varje klient får en kontaktperson på boendet. Stödsamtal genomförs till både kvonnor och barn.
MI- Motiverande samtal är en viktig del i vårt arbete med våra klienter.
Hos oss får man hjälp och stöd med vårdbesök, kontakten med myndigheter, hjälp med egna studier, läxhjälp till barnen, fritidsaktiviteter för barn och vuxna både på och utanför boendet (beroende på riskbedömning), söka arbete m.m.

Hos oss är det viktigt med ett gott omhändertagande och att varje individs behov blir tillgodosett.

Barnperspektiv

Hos oss är det stort fokus på barnen då även de i samband med placeringen upplevt ett uppbrott från hem, familj, vänner, skola och förskola. Hos oss har vi en personal som är barnansvarig och som ser till att vi tillgodoser barnens behov på bästa sätt. Utöver den barnvänliga inne- och utomhusmiljön så ser vi till att ha styrda och pedagogiska aktiviteter för barnen varje vecka. 

Fritidsaktiviteter för både barn och vuxna genomförs varje vecka utefter behov och önskemål.
Vi har även personal som är utbildad i Trappansamtal samt i TMO (traumamedveten omsorg).

Hemmet

Lugnet är beläget i värmland och vi tar emot placeringar via socialtjänsten eller genom egen förfrågan från hela landet.
På boendet finns stora möjligheter att återhämta sig och få det stöd som krävs efter att ha varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad problematik.

Verksamheten bedrivs i en hemlik miljö med närhet till både samhälle och natur. Hos oss är det viktigt med ett gott omhändertagande och att varje individs behov blir tillgodosett. Boendet består av fristående hus och lägenheter där enskilda och familjer kan bo och få besök av personal ett par gånger per vecka samt gemensamhetsboende med egna rum och gemensamma sällskapsutrymmen såsom kök, vardagsrum, allrum. 

Vi vet att det inte är lätt att bryta upp och flytta ifrån sin hemort, hos oss är det därför viktigt att det alltid finns värdefull sysselsättning både inne och utomhus. 

Vi jobbar för en familjär känsla på boendet och tycker att det är viktigt att kvinnorna inte blir isolerade i sitt eget rum direkt efter ett svårt uppbrott.

Lugnet vill att den som bor hos oss ska få chansen till att leva ett så normalt liv som möjligt gällande sysselsättning, fritidsaktiviteter med mera. Vi ser till att alla som kan är delaktiga i de vardagliga sysslorna. Ibland behövs även stor vikt läggas vid att klienter ska bli förberedda för ett liv även utanför boendet och ha förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka samhällsstrukturer som finns. Vi har ett gott samarbete med närliggande skolor/förskolor så ev medföljande barn kan erbjudas återgång i skolan så snart som möjligt.


Personal

Vår personal har adekvat utbildning och mångårig erfarenhet av att jobba med människor i utsatta situationer. Personal har erfarenheter från att förestå behandlingshemsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna samt att arbeta  specialpedagogiskt.
Vi är utbildade i och kan utföra bedömningar som: FREDA, PATRIARK, SARA och kam genomföra bland annat TRAPPAN för barnen. Personalen är utbildade i MI (motiverande samtal). Möjlighet till tolk både per telefon och på plats finns. Vi hjälper till att komma i kontakt med psykolog, psykoterapeut, KBT-terapeut och annan hälso- och sjukvårdspersonal utifrån behov.


Vad innebär gemensamhetsboende?

I gemensamhetsboendet bor man tillsammans med andra som också behöver tillfälligt skyddsboende. Boendet erbjuder en lugn och harmonisk hemlik miljö. Boendet har stora, rymliga ytor där vi kan erbjuda både familjerum och mindre rum. Fastigheten ligger skyddat och har de säkerhetsåtgärder som krävs för att kvinnorna och barnen som kommer till oss ska känna sig trygga och säkra. Skalskydd och brandlarm finns med direktlarm till larmcentral och polis. De placerade erbjuds även överfallslarm vid behov.


Fristående hus och lägenheter

För den som har förmågan att klara sig mera självståndigt, finns även hus och lägenheter att bo i under sin placeringstid, samt eventuell möjlighet att ta över den aktuella lägenheten efter att placeringstiden är avslutad.


Vårt mål är att alla de kvinnor som kommer till vårt boende ska hitta en trygg och fungerande vardag utan hot och våld, samt planera för en trygg framtid efter vistelsen hos oss. För att uppnå detta erbjuder vi våra skyddsplacerade följande insatser:

  • Vi hjälper till att ansöka om skyddade personuppgifter.
  • Vi utför riskbedömningar (PATRIARK, FREDA och SARA) både inledningsvis och löpande under placeringen.
  • Vi gör noggranna säkerhetsplaneringar och håller säkerhetssamtal.
  • Vi har inbokade stödsamtal och riskhanteringssamtal, även med tolk när det behövs.
  • Hög personaltäthet
  • Stimulans och aktiviteter för både vuxna och barn.
  • Praktiskt stöd – bostadssökande, myndighetskontakter, vårdkontakter och framtidsplanering.
  • Vi ser till barnperspektivet för medföljande barn. Det innefattar exempelvis att de erbjuds stimulans, samtal, aktiviteter och skola.


Vid en placering på Lugnet så har vi en inskrivningsprocess där vi inhämtar viktig information samt gör inledande riskbedömningar i form av PATRIARK, FREDA eller SARA. Därefter fokuserar vi på att kvinnorna och barnen ska få bästa möjliga skydd samt dagligt psykosocialt stöd. Detta gör vi, dels genom att informera om risker m.m samt att erbjuda såväl schemalagda som spontana stödsamtal för var och en av de placerade kvinnorna.

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd.