BEHANDLING

BEHANDLINGSARBETE

På Creare Omsorg arbetar vi miljöterapeutiskt genom hela behandlingskedjan.
Vår grundsyn är att alltid ha varje barns behov i centrum - BBIC

Personal

På Creare omsorg har vi en handfull med personal, vilket bidrar till att barnet träffar så få personer som möjligt, vilket vi tycker är viktigt i relationsbyggandet och ser tilliten som ett naturligt inslag i barnets vardag. Personal har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete såsom socionom, psykoterapeut och behandlingsassistent och lång erfarenhet från målgruppen. Personalen arbetar miljöterapeutiskt, där individen ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund.

Skola

Alla barn som bor hos har sin skolgång på en närliggande grundskola.
Naturligtvis sker anpassningar i skolmiljön i samarbete med skolpersonal utifrån varje enskilt barns behov. 
Personal i samarbete med skolan stöttar barnet i form av undervisningsstöd på lektionstid samt läxläsning i verksamheten.

Behandlingsmetoder

Beroende på problematik erbjuds följande behandlingsmetoder:

* Miljöterapi
* KBT för barn (Kognitiv beteendeterapi)

* RePULSE - Känslokontrollträning individuellt med varje barn

* TBA (Tillämpad beteendeanalys)

* TEJPING

* Lågaffektivt bemötande, positiv beteendeförstärkning

* MI - Motiverande samtal som förhållningssätt

Utredningar

Creare omsorg kan vara socialtjänsten behjälplig att ordna så att en neuropsykiatrisk- eller annan psykiatrisk utredning påbörjas i samarbete med hälso- och sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin eller en annan aktör som genomför utredningar
under barnets placering.