BEHANDLING

BEHANDLINGSARBETE

På Creare Omsorg arbetar vi miljöterapeutiskt genom hela behandlingskedjan.
Vår grundsyn är att alltid ha varje barns behov i centrum - BBIC


Behandlingen inleds med en kartläggningsperiod. För oss, barnet och den kommande insatser är det viktigt att veta när och under vilka förutsättningar barnet fungerar bra, det är också viktigt vilka risker som kan finnas och hur dessa strategiskt kan förebyggas.

Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minimera risker och situationer som kan påverka barnets trygghet och säkerhet genom löpande riskanalyser, individuella handlingsplaner, gruppsammansättningar, förutsägbar miljö, meningsfulla fritidsaktiviteter samt närvaro av kvalificerad personal.

Personal

På Creare omsorg har vi en handfull med personal, vilket bidrar till att barnet träffar så få personer som möjligt, vilket vi tycker är viktigt i relationsbyggandet och ser tilliten som ett naturligt inslag i barnets vardag. Personal har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete såsom socionom, psykoterapeut och behandlingsassistent och lång erfarenhet från målgruppen. Personalen arbetar miljöterapeutiskt, där individen ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund.

Skola

Alla barn som bor hos har sin skolgång på en närliggande grundskola.
Naturligtvis sker anpassningar i skolmiljön i samarbete med skolpersonal utifrån varje enskilt barns behov. 
Personal i samarbete med skolan stöttar barnet i form av undervisningsstöd på lektionstid samt läxläsning i verksamheten.

Behandlingsmetoder

Beroende på problematik erbjuds följande behandlingsmetoder:

* Miljöterapi
* KBT för barn (Kognitiv beteendeterapi)

* RePULSE - Känslokontrollträning individuellt med varje barn

* TBA (Tillämpad beteendeanalys)

* TEJPING

* Lågaffektivt bemötande, positiv beteendeförstärkning

* MI - Motiverande samtal som förhållningssätt

* TMO - Traumamedveten omsorg

Utredningar

Creare omsorg kan vara socialtjänsten behjälplig att ordna så att en neuropsykiatrisk- eller annan psykiatrisk utredning påbörjas i samarbete med hälso- och sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin eller en annan aktör som genomför utredningar
under barnets placering.

Verksamheten har god samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.