BEHANDLING

BEHANDLINGSARBETE

På Creare Omsorg arbetar vi miljöterapeutiskt genom hela behandlingskedjan.
Vår grundsyn är att alltid ha varje barns behov i centrum - BBIC


Behandlingen inleds med en kartläggningsperiod ofta tillsammans med BUP - Barn- och ungdomspsykiatrin. För oss, barnet och de kommande insatserna, är det viktigt att veta när och under vilka förutsättningar barnet fungerar bra, det är också viktigt vilka risker som uppmärksammats och hur dessa strategiskt kan förebyggas.

Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minimera risker och situationer som kan påverka barnets trygghet och säkerhet genom löpande risk- och konsekvensanalyser, individuella handlingsplaner, gruppsammansättningar, förutsägbar miljö, meningsfulla fritidsaktiviteter samt närvaro av kvalificerad personal. Bemanningen utgår från att varje barn har minst en egen personal under sin vakna tid. Så kallad 1 till 1 bemanning. I vissa fall behövs 2 till 1 bemanning utifrån barnets enskilda behov och mående.

Personal

På Creare omsorg finns en liten skara med personal, vilket bidrar till att barnet träffar så få personer som möjligt i sin vardag, grundbemanning är 1 personal till varje barn all vaken tid, så kallad 1-1 bemanning vilket vi tycker är viktigt i relationsbyggandet och ser tilliten som ett naturligt inslag i barnets vardag. Personal har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete såsom socionom, fritidspedagog, personal- och beteendevetare, grundskolelärare, psykoterapeut och behandlingsassistent/pedagog med lång erfarenhet från målgruppen. Personalen arbetar miljöterapeutiskt, där individen ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund.

Skola

Alla barn som bor hos har sin skolgång på en närliggande grundskola.
Anpassningar i skolmiljön i samarbete med skolpersonal utifrån varje enskilt barns behov. Personal i samarbete med skolan stöttar ibland barnet i form av undervisningsstöd på lektionstid samt har läxläsning i verksamheten.

Behandlingsmetoder

Beroende på problematik erbjuds följande behandlingsmetoder och bemötande:

* Miljöterapi
* KBT för barn (Kognitiv beteendeterapi)

* RePULSE - Känslokontrollträning individuellt med varje barn

* TBA (Tillämpad beteendeanalys)

* TEJPING

* Lågaffektivt bemötande, positiv beteendeförstärkning

* MI - Motiverande samtal som förhållningssätt

* TMO - Traumamedveten omsorg

Utredningar

Creare omsorg kan vara socialtjänsten behjälplig att ordna så att en neuropsykiatrisk- eller annan psykiatrisk utredning påbörjas i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin eller en annan aktör som genomför utredningar under barnets placering.

Verksamheten har god samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.

Anhöriga

Det viktigt för oss att föräldrar eller andra anhöriga känner sig informerade och har utrymme att engagera sig om barnets förändringsprocess under behandlingen.

Besök och telefonkontakt av anhöriga planeras alltid utifrån barnets individuella behov. 

Vi är mycket noga med att utifrån behov ha ett nära samarbete med vårdnadshavare, anhöriga och socialtjänst när det gäller att förbereda, motivera, planera och träna barnet inför flytten till eller ifrån oss.
Att flytta hem eller till en ny familj är svårt och kräver mycket av barnet.
Vi arbetar därför långsiktigt med att under lång tid förbereda, motivera och träna barnet inför flytten.