TRANSPARENSREDOVISNING

Basfakta om C Omsorg AB


C Omsorg AB startade sin verksamhet 2019. HVB-hemmet öppnades i augusti 2020.
Bolaget bedriver även öppenvårdsverksamhet till avflyttade barn.

Bolaget omsatte 9 658 tkr PER 2023-04 och har 30 anställda. Bolaget har sitt säte i Karlstad.


Ägar- och styrelseinformation


C Omsorg AB org.nummer: 559184-0292

Bolagsadress: C Omsorg AB, Box 2032, 65002 Karlstad

Besöksadress Creare Omsorg (HVB-hem): Allégatan 6, 66533 Kil

Bolagsform: Aktiebolag

Företagsledning: Andreas Johansson (Verksamhetschef), Jenny Wain (Föreståndare)

och Annika Spets (Bitr. Föreståndare)

Styrelse: Jenny Wain (ordförande), Andreas Johansson (ledamot), Iain Wain (suppleant)

och Mikael Lundqvist (suppleant)

Ägare (Verklig huvudman): Andreas Johansson och Jenny Wain 

För mer information om organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte
se allabolag.se


Kollektivavtal


C Omsorg AB har kollektivavtal med Vårdföretagarna och därigenom avtal med Kommunal.


Ekonomi


se C Omsorg AB på allabolag.seVåra medarbetare


Antal anställda

C Omsorg AB har 30 anställda. Förutom Verksamhetschef, Föreståndare, Biträdande Föreståndare, Samordnare finns Husmor, Behandlingsassistenter och Behandlingspedagoger.

Personal som anställs av C Omsorg AB rekryteras främst utifrån kompetens, utbildning och personliga egenskaper samt fallenhet för socialt arbete och vård- och omsorgsarbete.

I personalgruppen finns bland annat två personer med Fil. kand. i socialt omsorgsarbete (socionomer),

Fil. kand. i personalvetenskap (Personalvetare), Fil. kand i barnpedagogiskt arbete (fritidspedagog),

Fil.kand i pedagogik (Lärare i grundskolan), Behandlingsassistenter och behandlingspedagoger

med examen från Yrkeshögskola (YH).  


Kvalitet


Kvalitets- och ledningssystem.

C Omsorg AB har ett kvalitets- och ledningssystem som godkänts av IVO. I verksamhetens ledningssystem beskrivs verksamhetsprocessen från inskrivning till utskrivning, intern och extern samverkan, samt kvalitets- och förbättringsprocessen med riskanalyser, egenkontroll, händelseanalyser, klagomål och synpunkter, Lex Sarah, kvalitet och personal, dokumentation och kvalitetsberättelse. I ledningssystemet finns också rutiner för att förebygga och hantera avvikelser, kränkande särbehandling, hot, våld och sexuella övergrepp. Personal och underleverantörer ska arbeta enligt verksamhetens ledningssystem. Föreståndaren informerar om och för en kontinuerlig dialog med personalen om ledningssystemet.

IVO bedömer också att verksamheten har ändamålsenliga lokaler och en föreståndare med adekvat utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet för uppdraget.


          Kvalitetssystem – En kortfattad beskrivning i punktform 


 • Det systematiska kvalitetsarbetet på Creare Omsorg utgår ifrån en systemteoretisk syn på organisation och behandling. Arbetsprocessen eftersträvar ett öppet klimat och en lärande organisation.

 • Nolans Förbättringsmodell används. Den består av tre frågor och förbättringshjulet, PDSA-cykeln (Plan, Do, Study, Act). Nolans frågor är; vad vi vill åstadkomma? (mål) hur vet vi att en förändring är en förbättring? (mått) vilka förändringar kan leda till en förbättring? (idéer).

 • Det förebyggande arbetet består i riskanalyser och kvalitetsrapporter. Det bygger på ”Modell för risk- och händelseanalys, systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen” av J Jakobsson (2011) för SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.

 • Arbetsgången vid riskanalys har åtta steg: 1) Initial analys, 2) Samla in fakta, 3) Processbeskrivning,
  4) Identifiera risker, 5) Bedöma riskens storlek, 6) Identifiera bakomliggande orsaker, 7) Föreslå åtgärder och uppföljningsmetod samt 8) Slutrapport.

 • Egenkontroller görs för att genom ett flertal aktiviteter under året: veckomöten mellan barn och personal, utvärderingsmöten mellan kontaktperson och barn, behandlingskonferenser månadsvis eller oftare vid behov, handledning av personal månadsvis, utvecklingssamtal för personal vid möten med socialtjänsten.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs årligen i en kvalitetsberättelse.

 • Föreståndaren har det övergripande ansvaret för dokumentationen på Creare omsorg. Denne kontrollerar att de ansvariga enligt delegationsordningen sköter sina åtaganden rörande dokumentation av barnets behandling.

 • Inträffar en händelse som innebär ett allvarligt hot mot eller som har medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa, ska en händelseanalys upprättas. Analysen syftar till att besvara: vad som hänt? varför det hänt? hur förhindras en upprepning av händelsen?

 • Arbetsgång vid händelseanalys i sju steg: 1) Initiera analys, 2) Samla in fakta, 3) Beskriva händelseförloppet,
  4) Identifiera bakomliggande orsaker, 5) Föreslå åtgärder och metod för uppföljning, 6) Slutrapport,
  7) Stöd till den involverade efter en negativ händelse.

        


          Kvalitet ur ett brukarperspektiv – En kortfattad beskrivning i punktform


 • Personalens relation till och samtal med barnen utgör grunden för behandlingen. Behandlingen bygger på tillit, frivillighet och samförstånd. Aktiviteter och insatser förutsätter barnets samtycke, personalen kräver inte att barnet deltar. Personalen lägger ner mycket arbete med att motivera barnet att delta i behandlingen. I motivationsarbetet ingår samtal, individuella aktiviteter och övningar.

 • Tydlig och lättbegriplig information ges till barnet vid placeringen och återkommande angående syftet med behandlingen, dess innehåll, verksamhetens uppdrag och hur verksamheten ska utföra uppdraget.

 • Barnet och personal upprättar tillsammans genomförandeplaner, som journalförs.

 • I mitten av varje vecka har barnet ett husmöte, där de inskrivna får möjlighet att samtala om veckan som gått, inkomma med önskemål om aktiviteter och måltider för innevarande och
  kommande vecka bland annat.

 • Utvärderingsmöten sker en gång i månaden. Kontaktpersonen håller i utvärderingsmötet med barnet.

 • Möten med socialtjänst sker enligt uppgörelse med ansvarig handläggare. Inför dessa möten ges barnet möjlighet att förbereda sig inför mötet med kontaktpersonen. På mötet ges barnet enskild tid med handläggaren.

 • Barnet ges alltid möjlighet att tala enskilt med personal om ett samtalsämne upplevs som känsligt.

 • Barnet har eget rum för att inte bli störd av andra barn.

 • Klagomål och synpunkter från olika berörda dokumenteras omedelbart. Därefter utreds, dokumenteras, samt avhjälps eller undanröjs missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden utan dröjsmål.

 • Anställda, eventuella underleverantörer och praktikanter informeras om sin skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Information ges vid anställning samt varje år muntligt och skriftligt. Missförhållanden rapporteras till IVO enligt Lex Sarah.

 • Föreståndaren tar emot synpunkter och klagomål. Föreståndaren tar beslut om risk- eller händelseanalys för att utreda, dokumentera och föreslå förbättringsåtgärder. Vid jävsituation kontaktar föreståndaren företagets VD som tar över eller utser ansvarig för föreståndarens arbetsuppgifter i det aktuella ärendet.


       Creare Omsorg är medlem i branschorganisationen Vårdföretagarna


Vi arbetar aktivt för att du som omsorgstagare eller anhörig ska få bästa möjliga vård och behandling. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi
2 000 medlemsföretag, med fler än 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:

       

        Kvalitet:

 • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.

 • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och

  omsorgen.

 • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och

  revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

  Trygghet:

 • Vi har kollektivavtal.

 • Vi har kollektivavtalade försäkringar.

 • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga

  restförda skatter och avgifter

  Transparens:

 • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

 • Såväl beställare som omsorgstagare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

  Har du frågor om ovanstående text, vänligen kontakta info@vardforetagarna.se.